Izvještaj o radu Pozivnog centra “Sistema 48“ u periodu od 9. juna do 15. juna 2014.godine


Datum prijema: 09.06.2014. god.
Vrijeme prijema: 10:26
Pitanje:Na koji način grupa građana može pokrenuti inicijativu za razmatranje određenog zahtjeva na sjednici Skupštine Opštine Kotor Varoš?

Datum odgovora:10.06.2014.god.
Vrijeme odgovora:12:33
Odgovor:Članom 111. Poslovnika o radu SO Kotor Varoš postupak za donošenje odluka i drugih akata SO, pokreće se inicijativom za donošenje akata, koja mora da sadrži razloge za njeno pokretanje Inicijativa treba sadržavati pravni osnov za donošenje određenog akta SO, ukoliko je taj osnov poznat pokretaču inicijative. Članom 112. Poslovnika propisano je da se inicijativa upućuje pedsjedniku SO koji je dostavlja načelniku Opštine na razmatranje. Načelnik je dužan u roku od 30 dana razmotriti inicijativu io svom stavu obavjestiti SO.

Datum prijema: 09.06.2014. god.
Vrijeme prijema: 12:45
Pitanje:Zanima me ispravnost vode u školama na području naše opštine i mjesnih zajednica i da li je kontrola istih vršena nakon nedavnih polava?

Datum odgovora:10.06.2014.god.
Vrijeme odgovora:08:40
Odgovor:Opštinski zdravstveno sanitarni inspektor u saradnji sa JU Dom zdravlja „Sveti Pantelejmon“ Kotor Varoš izvršio je 20.5.2014. godine uzorkovanje vode lokalnih-školskih vodovoda, samim tim prema nalazu Instituta za javno zdravstvo Banja Luka uzorci vodovoda Obodnik, Šiprage, Zabrđe, Vagani i Maslovare ne zadovoljavaju kriterije zdravstvene ispravnosti i nisu za upotrebu, a uzorci vodovoda u Vrbanjcima i Grabovici su zdravstveno ispravni.

Datum prijema: 09.06.2014. god.
Vrijeme prijema: 19:16
Pitanje:Zanima me kada će biti poznati rezultati i realizacija odobrenih projekata ASB?

Datum odgovora: 10.06.2014.god.
Vrijeme odgovora:12:25
Odgovor:Komisija za odabir projekata je izvršila izbor projekata, a lista odobrenih projekata je objavljena na Info tabli u zgradi opštinske uprave Kotor Varoš. U narednom periodu je planirano i potpisivanje ugovora kao i realizacija odobrenih projekata.

Datum prijema: 10.06.2014. god.
Vrijeme prijema: 12:55
Pitanje:Da li Opština Kotor Varoš ima potpisan ugovor sa nadležnom republičkom instituciom koji reguliše problematiku zaprašivanja komaraca na području naše opštine?

Datum odgovora:12.06.2014.god.
Vrijeme odgovora:08:45
Odgovor:Opština Kotor Varoš ima potpisan ugovor sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite, a u okviru tog sporazuma predviđeno je da agencijska kuća EKO – BEL obavi zaprašivanje komaraca na području naše opštine tokom naredne sedmice.

Datum prijema: 10.06.2014. god.
Vrijeme prijema: 15:05
Pitanje:Koliko će ove godine iz budžeta Opštine biti izdvojeno za nevladin sektor u Kotor Varošu?

Datum odgovora:12.06.2014.god.
Vrijeme odgovora:14:19
Odgovor:Budžetom opštine Kotor Varoš za 2014. godinu za NVO sektor će biti izdvojeno 13.000 KM. Od tih sredstava 8.000 KM je predviđeno za stavku Udruženja građana i 5.000 KM je predviđeno za Javni poziv koji opština Kotor Varoš raspisuje za neprofitne organizacije.

Datum prijema: 11.06.2014. god.
Vrijeme prijema: 08:14
Pitanje:Gdje se u gradu Kotor Varošu mogu organizovati javni skupovi i kakva je procedura za organizovanje istih?

Datum odgovora:12.06.2014.god.
Vrijeme odgovora:08:55
Odgovor:Odlukom o određivanju prostora primerenih za održavanje javnih skupova Skupštine opštine Kotor-Varoš, određene su sledeće površine: prostor Trga Srpske palih boraca Kotor-Varoš; prostor ispred Centra za kulturu, sport iinformisanje Kotor Varoš, prostor kupališta,“Bjeline”,prostor ispred hotela,, ST.Petar “,i drugi prostori kiji imaju uslove za okupljanje većeg broja građana (stadioni, igrališta, dvorane i dr. odgovarajući prostori.

Datum prijema: 11.06.2014. god.
Vrijeme prijema: 13:15
Pitanje: Da li u osnovnim školama na području opštine Kotor Varoš nastavu izvode nastavnici koji su za to osposobljeni i koliko, prema podacima nadležnih opštinskih službi, u osnovnim školama radi nastavnika ili učitelja koji nemaju odgovarajuće kvalifikacije?

Datum odgovora:13.06.2014.god.
Vrijeme odgovora:12:48
Odgovor:Nastava u svim osnovnim školama na području opštine Kotor Varoš se odvija sa stručnim nastavnicima, a nestručno zastupljena nastava u sve tri osnovne škole na području Opštine je iz predmeta kao što su matematika, fizika, tehničko vaspitanje i ruski jezik.

Datum prijema: 13.06.2014. god.
Vrijeme prijema: 09:05
Pitanje: Da li će roditelji djece iz poplavama najugroženijih područja opštine Kotor Varoš imati određene benificije  prilikom upisa djece u vrtić?

Datum odgovora:13.06.2014.god.
Vrijeme odgovora:14:09
Odgovor:Donošenje Odluke o subvencioniranju boravka djece u Vrtiću iz poplavama ugroženh područja opštine Kotor Varoš u nadležnosti je Osnivača predškolske ustanove, odnosno Skupštine opštine Kotor Varoš. Djeca iz porodica sa poplavljenih područja opštine imaju prednost pri upisu u Vrtić.