Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima sa područja opštine Kotor Varoš


Na osnovu člana 1. Odluke o stipendiranju studenata sa područja opštine Kotor Varoš u kalendarskoj 2016. godini broj:01/022-18/16 od 09.02.2016.godine, Načelnik opštine r a s p i s u j e

K o n k u r s

za dodjelu stipendija redovnim studentima sa  područja opštine Kotor varoš u 2016. godini

 

I

Opština Kotor Varoš raspisuje konkurs za dodjelu 85 stipendija studentima fakulteta prvog ciklusa studija, od čega se 70 stipendija dodjeljuje studentima javnih visokoškolskih ustanova druge ili viših godina studija, 5 stipendija studentima druge ili viših godina studija privatnih visokoškolskih ustanova i 10 stipendija studentima prve godine prvog ciklusa studija javnih i privatnih visokoškolskih ustanova.

U skladu sa stavom 1. ovog člana, formiraće se tri posebne rang liste za studente javnih visokoškolskih ustanova druge ili viših godina studija, studente druge ili viših godina studija privatnih visokoškolskih ustanova i studente prve godine prvog ciklusa studija.

 

II

Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

1) da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da imaju stalno prebivalište na području opštine Kotor-Varoš;

2) da su redovni studenti fakulteta u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini ili inostranstvu;

3) da kao studenti prvog ciklusa studija nisu stariji od 25 godina (izuzetak studenti četvrte i viših godina studija na integrisanim studijima, kod kojih je starosna granica 27 godina);

4) da su prvi put upisali godinu studija za koju konkurišu za stipendiju;

6) da ne primaju stipendiju iz drugih izvora stipendiranja.

Pored opštih uslova navedenih u prethodnoj tački, kandidati prijavljeni na konkurs za dodjelu stipendija treba da ispunjavaju i jedan od sljedećih posebnih uslova:

1) studenti prve godine osnovnih studija da je ukupan prosjek ocjena postignut za vrijeme srednjoškolskog obrazovanja najmanje 4.80;

2) studenti druge i viših godina osnovnih studija da su ispite iz prethodnih godina položili sa prosječnom ocjenom 7.50 i više;

U slučaju da ne bude dovoljno studenata sa prosječnom ocjenom 7.50, odnosno 4.80, stipendije će se dodijeliti i studentima sa nižom prosječnom ocjenom, koji su prema ukupnom broju bodova sljedeći na rang listi.

Stipendije se dodjeljuju za jednu kalendarsku godinu.

Mjesečni iznos stipendije zastudente iznosi 100KM (stotinu konvertibilnih maraka) i isplaćivaće se sedam mjeseci, završnim godinama studija šest mjeseci. Za vrijeme apsolventskog staža student ne dobija stipendiju.

Rang-listu studenata za dodjelu stipendija utvrdiće Komisija na osnovu Odluke.

III

Kandidati koji konkurišu dužni su dostaviti sledeća dokumenta:

 1. Uredno popunjen obrazac prijave na konkurs za dodjelu stipendije (preuzima se na internet stranici ili šalter sali Opštine)
 2. Izvod iz matične knjige rođenih
 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 4. Uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci)
 5. Uvjerenje o statusu redovnog studenta
 6. Uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja (za studente prve godine ovjerena kopija diplome i svjedočanstva sa prosjekom ocjena za svaki razred srednje škole)
 7. Uvjerenje da prvi put upisuju godinu studija za koju konkurišu za stipendiju
 8. Ovjerena izjava da kandidat nije korisnik stipendije drugog davaoca

Pored navedenih dokumenata, studenti koji su djeca poginulih boraca VRS, ratnih vojnih invalida VRS od I doIV kategorije, koji su bez jednog ili oba roditelja ili su korisnici ili čiji su roditelji korisnici socijalne pomoći, treba da dostave sledeće dokumente:

 1. Studenti, djeca poginulih boraca VRS, uvjerenje nadležnog organa o pogibiji užeg člana porodice (ovjerena kopija)
 2. Studenti, djeca ratnih vojnih invalida VRS od I doIV kategorije,uvjerenje nadležnog organa o kategorizaciji (ovjerena kopija)
 3. Studenti bez jednog ili oba roditelja, izvode iz matične knjige umrlih (original)
 4. Studenti koji su korisnici ili čiji su roditelji korisnici socijalne pomoći, uvjerenje nadležnog centra za socijalni rad o statusu redovnog korisnika pomoći ili tuđe njege (original)
 5. Dijete čija su oba roditelja nezaposlena, potvrda Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
 6. Za studente iz višečlane porodice (četvero i više djece), kućna lista

Komisija utvrđuje preliminarnu rang listu studenata. Rezultati konkursa se objavljuju na oglasnoj tabli opštinske uprave i zvaničnom sajtu Opštine.

Nazadovoljni kandidati mogu podnijeti prigovor načelniku opštine putem Komisije za dodjelu stipendije, u roku od 8 dana od dana objavljivanja preliminarne rang liste. O opravdanosti prigovora odlučuje načelnik opštine, najkasnije u roku od 8 dana od dana podnošenja prigovora.

 Sa studentima kojima je dodijeljena opštinska stipendija, zaključuje se ugovor o stipendiranju, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije. Ugovor u ime Opštine potpisuje načelnik opštine.

 • Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
 • Obrazac zahtjeva može se preuzeti na infopultu Opštine i na Veb stranici (opstinakotorvaros.com) u rubrici Zahtjevi.
 • Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja Konkursa.
 • Kontakt telefon: 051/784-615

DOKUMENTE DOSTAVITI NA ADRESU:

OPŠTINA KOTOR-VAROŠ

 • Komisiji za dodjelu stipendija za kalendarsku 2016. godinu -sa naznakom za stipendije ili predati lično na pisarnicu opštine.

Ul. Cara Dušana bb,

78220 KOTOR VAROŠ

 

Broj:06/6-67-1/16

Datum:22.02.2016.godine                                                        NAČELNIK OPŠTINE

K o t o r V a r o š                                                                         Dalibor Vučanović


Hit Counter provided by technology news