Kabinet načelnika


Kabinet Načelnika obavlja sledeće poslove:

  • stručne i administrativne poslove za potrebe Načelnika
  • poslove protokola
  • poslove javnog obavještavanja o aktivnostima organa opštine
  • poslove odnosa sa javnošću
  • obezbeđuje primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama
  • obezbeđuje primjenu Strategije komunikacije sa građanima u okviru svog djelokruga rada
  • poslove savjetnika Načelnika
  • poslove interne revizije
  • druge poslove koje mu Načelnik stavi u djelokrug rada