Одсјек за инспекцијске послове и комуналну полицију


 

Горан Малијевић
шеф одсјека за инспекцијске послове и комуналну полицију

Број канцеларије: –
Tелефон:  +387 51 783 907
E-mail: goranmalijevic@opstinakv.org


Надлежности:

Oдсјек за инспекцијске послове и комуналну полицију обавља инспекцијски надзор над примјеном закона, других прописа и општих аката над пословањем и поступањем правних лица и грађана у области: тржишне инспекције, инспекције за храну, здраствене инспекције, ветеринарске инспекције, пољопривредне инспекције, саобраћајне инспекције, водне инспекције, урбанистичко-грађевинске инспекције, еколошке инспекције, инспекције рада, врше инспекцијски надзор и у другим областима из надлежности општине, послове предлагања и предузимања мјере у оквиру овлаштења, као и све друге послове и задатке који су у вези са инспекцијским надзором, у складу са законом, повјерена општини. Комунална полиција врши комунално-инспекцијски надзор над примјеном одлука органа општине, других прописа и општих аката из области комуналних и других дјелатности, као и друге послове одређене Законом о комуналној полицији, обавља и друге послове за потребе органа општине из дјелокруга свог рада које одреди Начелник општине.

Биографија

Горан Малијевић рођен 17.10.1985. године у Масловарама. Ожењен, отац два дјетета. По занимању Професор физичког васпитања, након чега је завршио постдипломске студије и 2012. године стекао звање Магистра спортских наука у области физичког васпитања. Објављивао радове у стручно – научним часописима из области спорта. Након завршених основних студија радио у ОШ П.П. Његош у Масловарама на пословима наставника. Од 2013. године ради у Општинској управи општине Котор Варош, а од новембра мјесеца 2017. године обавља послове шефа Одсјека за инспекцијске послове и комуналну полицију.


Hit Counter provided by technology news