Odjeljenje za društvene djelatnosti


Nemanja Panić
načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti

Broj kancelarije: 26-A
Telefon: +387 51 783 625
E-mail: panic.nemanja@opstinakv.org


Nadležnosti:
 • organizuje i rukovodi radom Odjeljenja,
 • obavlja najsloženije poslove i zadatke iz djelokruga rada,
 • stara se o blagovremenom usklađivanju rada u Odjeljenju,
 • stara se o zakonitom, blagovremenom i kvalitetnom obavljanju poslova i zadataka,
 • daje upustva izvršiocima za obavljanje poslova,
 • prati i redovno informiše načelnik opštine o stanju u oblasti za koju je obrazovano Odjeljenje,
 • aktivno učestvuje u procesima strateškog planiranja i obezbijeđuje sve potrebne podatke iz svog resora, neophodne u ovoj fazi,
 • učestvuje u izradi plana Plana implementacije Strategije,
 • u godišnji plan rada odjeljenja ugrađuje prioritete iz godišnjeg plana implementacije,
 • priprema tehničku dokumentacije iz domena nadležnosti odjeljenja,
 • izrađuje akcioni plan za svaki projekat dodijeljen na implementaciju,
 • prati realizaciju prema tehničkoj dokumentaciji i prema projektnim indikatorima,
 • učestvuje, sa službenikom za javne nabavke, u pripremi tenderske dokumentacije za projekat/program iz svoje nadležnosti,
 • sarađuje sa drugim organizacionim jedinicima na poslovima upravljanja razvojem,
 • jednom mjesečno održava tematski sastanak sa zaposlenim u odjeljenju o aktuelnim pitanjima realizacije Strategije (sadržaj i značaj Strategije, pitanja implementacijeizdomena odjeljenja, praćenja vrednovanja, prijedloga za unapređenja u vezi sa realizacijom, prijedlozi za ažuriranje i dr),
 • podatke iz uspostavljene evidencije o realizaciji i praćenju pojedinačnih projekata dostavljati redovno u JURA-u (od kopije potpisanog ugovora, preko ovjerenih situacija i sl, izvršenim plaćanjima, završenom projektu i zatvorenom projektu –istekli garantni rokovi i sl), kao i sve druge primjedbe i sugestije koje mogu biti od uticaja na realizaciju Strategije,
 • preduzimanje mjera za poboljšanja i predlaganje ažuriranje Strategije,po potrebi za ostvarenje funkcija upravljanja razvojem iz domena odjeljenja kojim rukovodi,
 • određuje stručnog izvršioca, uspostavlja kontakte i stara se o privlačenju novih investitora u opštinu,
 • prati propise iz nadležnosti Odjeljenja,
 • daje mišljenja u vezi sa istima i ukazuje na promjene propisa iz nadležnosti Odjeljenja,
 • potpisuje sva akta koja rješavajuću u upravnom postupku donosi Odjeljenje,
 • ostvaruje saradnju i kontakte sa resornim republičkim i državnim ministarstvima i međunarodnim organizacijama,
 • obavlja i druge poslove po nalogu načelnika opštine

 

Biografija

Nemanja Panić, rođen 11.03.1986. godine u Banja Luci. Osnovnu školu završio je u Kotor Varošu gdje je završio i srednju školu. Diplomirao je na visokoškolskoj ustanovi Banja Luka College 2009. godine. Od 2009. godine radi u opštini Kotor Varoš u Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti. Za vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za društvene djelatnosti imenovan je 31.01.2017. godine.