Одјељење за општу управу


Славен Момић
в.д. начелник Одјељења за општу управу

Број канцеларије: 01
Tелефон: +387 51 784 239
E-mail: slavenmomic@opstinakv.org


Надлежности:
  • извршава и обезбјеђује примјену закона, других прописа и општих аката који се односе на послове опште управе, грађанских стања (матичне књиге, држављанство, лично име и др), мјесне заједнице, цивилну заштиту, борачко-инвалидску заштиту, архиву, овјеру потписа, преписа и рукописа, издавање увјерења из јавних регистара;
  • примјењује прописе Скупштине општине и начелника општине;
  • припрема за Скупштину општине и начелника општине нацрте, односно приједлоге одлука, других општих и појединачних аката;
  • припрема аналитичко-информативне и друге материјале за област из свог дјелокруга;
  • врши управне, стручне и административне послове из области свог дјелокруга, прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање питања из тих области;
  • врши управне, стручне, административне и друге послове које му, у складу са законом, повјери Скупштина општине и начелник општине, а који нису у надлежности других одјељења.


Биографија

Славен Момић, рођен 27.12.1982. године у Бањалуци, основну школу је завршио у Котор Варошу а  Гимназију је завршио у Бањалуци. Дипломирао је на Економском факултету у Бања Луци 2006 године. Од 2006.године запослен је у UniCredit Bank ad Banja Luka, а од 01.04.2016. године у Општини Котор Варош обавља дужност начелника Одјељења за општу управу.


Hit Counter provided by technology news