Odjeljenje za privredu


Srđan Ćorić
načelnik Odjeljenja za privredu

Broj kancelarije: 25
Telefon: +387 51 784 237
E-mail: srdjancoric@opstinakv.com


Nadležnosti:
 •  organizuje i rukovodi radom Odjeljenja,
 •  obavlja najsloženije poslove i zadatke iz djelokruga rada,
 •  stara se o blagovremenom usklađivanju rada u Odjeljenju,
 •  stara se o zakonitom, blagovremenom i kvalitetnom obavljanju poslova i zadataka,
 •  daje upustva izvršiocima za obavljanje poslova,
 •  prati i redovno informiše načelnik opštine o stanju u oblasti za koju je obrazovano Odjeljenje,
 •  aktivno učestvuje u procesima strateškog planiranja i obezbijeđuje sve potrebne podatke iz svog resora, neophodne u ovoj fazi,
 •  učestvuje u izradi plana Plana implementacije Strategije,
 •  u godišnji plan rada odjeljenja ugrađuje prioritete iz godišnjeg plana implementacije,
 • priprema tehničku dokumentacije iz domena nadležnosti odjeljenja,
 • izrađuje akcioni plan za svaki projekat dodijeljen na implementaciju,
 • prati realizaciju prema tehničkoj dokumentaciji i prema projektnim indikatorima,
 • učestvuje, sa službenikom za javne nabavke, u pripremi tenderske dokumentacije za projekat/program iz svoje nadležnosti,
 • sarađuje sa drugim organizacionim jedinicima na poslovima upravljanja razvojem,
 • jednom mjesečno održava tematski sastanak sa zaposlenim u odjeljenju o aktuelnim pitanjima realizacije Strategije (sadržaj i značaj Strategije, pitanja implementacijeizdomena odjeljenja, praćenja vrednovanja, prijedloga za unapređenja u vezi sa realizacijom, prijedlozi za ažuriranje i dr),
 • podatke iz uspostavljene evidencije o realizaciji i praćenju pojedinačnih projekata dostavljati redovno u JURA-u (od kopije potpisanog ugovora, preko ovjerenih situacija i sl, izvršenim plaćanjima, završenom projektu i zatvorenom projektu –istekli garantni rokovi i sl), kao i sve druge primjedbe i sugestije koje mogu biti od uticaja na realizaciju Strategije,
 • preduzimanje mjera za poboljšanja i predlaganje ažuriranje Strategije,po potrebi za ostvarenje funkcija upravljanja razvojem iz domena odjeljenja kojim rukovodi,
 • određuje stručnog izvršioca, uspostavlja kontakte i stara se o privlačenju novih investitora u opštinu,
 • prati propise iz nadležnosti Odjeljenja,
 • daje mišljenja u vezi sa istima i ukazuje na promjene propisa iz nadležnosti Odjeljenja,
 • potpisuje sva akta koja rješavajuću u upravnom postupku donosi Odjeljenje,
 • ostvaruje saradnju i kontakte sa resornim republičkim i državnim ministarstvima i međunarodnim organizacijama,
 • obavlja i druge poslove po nalogu načelnika opštine

 

Biografija

Srđan Ćorić, rođen 27.02.1979. godine u Banja Luci. Osnovnu školu završio je u Kotor Varošu. Srednju tehničku školu završava u Kikindi, Republika Srbija, dok zvanje diplomiranog inženjera šumarstva stiče 2004. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Zaposlen je od 2004. godine u JPŠ „Šume RS“ a.d. Sokolac ŠG „Vrbanja“ Kotor Varoš, gdje radi kao samostalni projektant te rukovodilac službe za pripremu i unapređenje proizvodnje. Na mjesto v.d. načelnika za privredu u Opštinskoj upravi Kotor Varoš imenovan je 13.07.2017. godine