Одјељење за привреду


Срђан Ћорић
в.д. начелника Одјељења за привреду

Број канцеларије: 25
Tелефон: +387 51 784 237
E-mail: srdjancoric@opstinakv.com


Надлежности:
 •  организује и руководи радом Одјељења,
 •  обавља најсложеније послове и задатке из дјелокруга рада,
 •  стара се о благовременом усклађивању рада у Одјељењу,
 •  стара се о законитом, благовременом и квалитетном обављању послова и задатака,
 •  даје упуства извршиоцима за обављање послова,
 •  прати и редовно информише начелник општине о стању у области за коју је образовано Одјељење,
 •  активно учествује у процесима стратешког планирања и обезбијеђује све потребне податке из свог ресора, неопходне у овој фази,
 •  учествује у изради плана Плана имплементације Стратегије,
 •  у годишњи план рада одјељења уграђује приоритете из годишњег плана имплементације,
 • припрема техничку документације из домена надлежности одјељења,
 • израђује акциони план за сваки пројекат додијељен на имплементацију,
 • прати реализацију према техничкој документацији и према пројектним индикаторима,
 • учествује, са службеником за јавне набавке, у припреми тендерске документације за пројекат/програм из своје надлежности,
 • сарађује са другим организационим јединицима на пословима управљања развојем,
 • једном мјесечно одржава тематски састанак са запосленим у одјељењу о актуелним питањима реализације Стратегије (садржај и значај Стратегије, питања имплементацијеиздомена одјељења, праћења вредновања, приједлога за унапређења у вези са реализацијом, приједлози за ажурирање и др),
 • податке из успостављене евиденције о реализацији и праћењу појединачних пројеката достављати редовно у ЈУРА-у (од копије потписаног уговора, преко овјерених ситуација и сл, извршеним плаћањима, завршеном пројекту и затвореном пројекту –истекли гарантни рокови и сл), као и све друге примједбе и сугестије које могу бити од утицаја на реализацију Стратегије,
 • предузимање мјера за побољшања и предлагање ажурирање Стратегије,по потреби за остварење функција управљања развојем из домена одјељења којим руководи,
 • одређује стручног извршиоца, успоставља контакте и стара се о привлачењу нових инвеститора у општину,
 • прати прописе из надлежности Одјељења,
 • даје мишљења у вези са истима и указује на промјене прописа из надлежности Одјељења,
 • потписује сва акта која рјешавајућу у управном поступку доноси Одјељење,
 • остварује сарадњу и контакте са ресорним републичким и државним министарствима и међународним организацијама,
 • обавља и друге послове по налогу начелника општине

 

Биографија

Срђан Ћорић, рођен 27.02.1979. године у Бања Луци. Основну школу завршио је у Котор Варошу. Средњу техничку школу завршава у Кикинди, Република Србија, док звање дипломираног инжењера шумарства стиче 2004. године на Шумарском факултету Универзитета у Бања Луци. Запослен је од 2004. године у ЈПШ „Шуме РС“ а.д. Соколац ШГ „Врбања“ Котор Варош, гдје ради као самостални пројектант те руководилац службе за припрему и унапређење производње. На мјесто в.д. начелника за привреду у Општинској управи Котор Варош именован је 13.07.2017. године


Hit Counter provided by technology news