Одјељење за привреду


Предраг Тешић
в.д. начелника Одјељења за привреду

Број канцеларије: 25
Tелефон: +387 51 784 237
E-mail: predragtesic@opstinakv.com


Надлежности:
 •  организује и руководи радом Одјељења,
 •  обавља најсложеније послове и задатке из дјелокруга рада,
 •  стара се о благовременом усклађивању рада у Одјељењу,
 •  стара се о законитом, благовременом и квалитетном обављању послова и задатака,
 •  даје упуства извршиоцима за обављање послова,
 •  прати и редовно информише начелник општине о стању у области за коју је образовано Одјељење,
 •  активно учествује у процесима стратешког планирања и обезбијеђује све потребне податке из свог ресора, неопходне у овој фази,
 •  учествује у изради плана Плана имплементације Стратегије,
 •  у годишњи план рада одјељења уграђује приоритете из годишњег плана имплементације,
 • припрема техничку документације из домена надлежности одјељења,
 • израђује акциони план за сваки пројекат додијељен на имплементацију,
 • прати реализацију према техничкој документацији и према пројектним индикаторима,
 • учествује, са службеником за јавне набавке, у припреми тендерске документације за пројекат/програм из своје надлежности,
 • сарађује са другим организационим јединицима на пословима управљања развојем,
 • једном мјесечно одржава тематски састанак са запосленим у одјељењу о актуелним питањима реализације Стратегије (садржај и значај Стратегије, питања имплементацијеиздомена одјељења, праћења вредновања, приједлога за унапређења у вези са реализацијом, приједлози за ажурирање и др),
 • податке из успостављене евиденције о реализацији и праћењу појединачних пројеката достављати редовно у ЈУРА-у (од копије потписаног уговора, преко овјерених ситуација и сл, извршеним плаћањима, завршеном пројекту и затвореном пројекту –истекли гарантни рокови и сл), као и све друге примједбе и сугестије које могу бити од утицаја на реализацију Стратегије,
 • предузимање мјера за побољшања и предлагање ажурирање Стратегије,по потреби за остварење функција управљања развојем из домена одјељења којим руководи,
 • одређује стручног извршиоца, успоставља контакте и стара се о привлачењу нових инвеститора у општину,
 • прати прописе из надлежности Одјељења,
 • даје мишљења у вези са истима и указује на промјене прописа из надлежности Одјељења,
 • потписује сва акта која рјешавајућу у управном поступку доноси Одјељење,
 • остварује сарадњу и контакте са ресорним републичким и државним министарствима и међународним организацијама,
 • обавља и друге послове по налогу начелника општине

 

Биографија

Предраг Тешић, дипломирани правник, рођен је 18.05.1974. године у Јајцу, живи и ради у Котор Варошу. Радио је као спољни сарадник Балкан инвестмент фонда на приватизацији у РС, а потом и у Црној Гори. Двије године је провео на функцији директора у ЈДП „Центар за културу и информисање“ Котор Варош. Од 2007. године запослен је у Хyпо Алпе Адриа Банк А.Д. Бања Лука на радном мјесту водитеља пословнице Котор Варош, личног банкара и кредитног службеника. Оснивач и извршни директор Друштва лобиста из Републике Српске, члан је Извршног одбора Шаховског савеза Републике Српске и предсједник Удружења грађана „Центар младих“ Котор Варош. За вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду именован је 31.01.2017. године.


Hit Counter provided by technology news