Одјељење за стамбено-комуналне послове


 

Слободан Гелић
в.д. начелникa Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

Број канцеларије: 27
Tелефон:  +387 51 784 235
Факс: +387 51 785 460
E-mail: slobodangelic@opstinakv.com


Надлежности:
 • послови у вези са потребама корисника комуналних услуга (јавне расвјете, одређивања назива улица и кућних бројева, одржавања чистоће, заузимања јавних површина, подизање и одржавање зелених површина, коришћење обала и водног простора, снабдијевање водом и топлотном енергијом, уређење гробаља, прекопавање јавних површина, одвођење отпадних и атмосферских вода);
 • послови из области заједничке комуналне потрошње, изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре, уређење градског грађевинског земљишта, а у складу са Одлуком о градском грађевинском земљишту;
 • евиденција стања и послова изградње, одржавања и кориштења локалних и некатегорисаних путева, улица и других објеката саобраћајне инфраструктуре на подручју општине;
 • израда програма рада и планова обезбјеђења проходности путева и улица у зимским условима;
 • утврђивање приоритета пројеката за обнову и развој капацитета комуналних дјелатности и комуналне инфраструктуре, са потребном техничком и финансијском документацијом, изворима и условима финансирања и обезбјеђењу њиховог праћења и реализације;
 • вођење управног поступка у стамбено-комуналној области и области саобраћаја и издавања рјешења;
 • послови у вези заузимања јавних површина;
 • праћење и проучавање стања из области саобраћаја на подручју града;
 • послови у вези са регулисањем саобраћаја, прекопима јавних површина и јавног превоза лица и ствари на подручју града;
 • изградња и одржавање тротоара, бициклистичких и пјешачких стаза и стајалишта јавног градског и приградског превоза путника;
 • издавање у закуп, контрола кориштења, наплата и евиденција станова, пословних и гаражних простора у власништву општине;
 • послови изградње, уређења, изградње и експлоатације паркиралишта и јавних гаража и наплате услуга за паркирање и гаражирање возила;
 • планирање и организација паркинг простора и јавни паркинг гаража.
 • пружа информације грађанима и потенцијалним инвеститорима из области грађења и помоћ приликом прибављања неопходне документације;
 • доноси рјешења о комуналној такси за истицање рекламних порука;
Биографија

Слободан Гелић, рођен 19.08.1986. године у Котор Варошу. Основну школу завршио је у Забрђу, а средњу школу у Котор Варошу. Дипломирао је на Архитектонско-грађевинском факултету у Бањалуци 2011. године. Од 2011. године до 2013. године радио у Институту за грађевинарство „ИГ“ у Бањалуци. Од 2013. године до 2014. године радио је у Planungsgruppe Benes + Partner GmbH, Волфсбург. Учествовао у изради просторно планских докуменета, од којих су значајнији Просторни план града Бањалуке, Регулациони план „Лијева обала“ у Санском Мосту, Регулациони план „Плазуље“ Дистрикт Брчко, Регулациони план „Центар“ Горажде, Регулациони план „Каменград“ Сански Мост, Регулациони план „Центар 5“ Дистрикт Брчко. Поред тога учествовао је у изради Пројектне документације за студентски центар у Источном Сарајеву, Пројектне документације Управне зграде Електропривреде РС у Вишеграду. За вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне послове именован је 26.06.2015. године.


Hit Counter provided by technology news