Одјељење за просторно уређење


Борис Марковић
в.д. начелника Одјељења за просторно уређење

Број канцеларије: 27
E-mail: borismarkovic@opstinakv.com


Надлежности:
 • издаје локацијске услове – технички стручни документ;
 • доноси рјешења о грађевинској дозволи;
 • доноси рјешења о употребној дозволи;
 • доноси рјешења о уклањању објеката;
 • даје стручна мишљења и доноси рјешење о еколошкој дозволи;
 • доноси рјешење о легализацији,
 • издаје изводе из просторно-планске документације;
 • припрема опште акте и друге одлуке из области уређења простора, које доноси скупштина (плански документ);
 • припрема и обрађује материјале за начелника и Скупштину;
 • проводи активности на припреми просторно-планске документације (покреће израду докумената, прикупља и обрађује програмске смјернице, организује стручне и јавне расправе, организује јавни увид, обезбјеђује усаглашавање са надлежним институцијама, прати рад носиоца израде, и др);
 • пружа информације грађанима и потенцијалним инвеститорима из области грађења и помоћ приликом прибављања неопходне документације;
 • прикупља и обрађује податаке и документацију из области просторног уређења, у складу са Законом.
Биографија

Борис Марковић, рођен је 24.02.1989. године у Бања Луци. Основну школу је завршио у Котор Варошу а средњу Грађевинску школу у Бања Луци. Дипломирао је на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету у Бања Луци 2015. године и стекао звање Дипломирани инжењер грађевинарства. Радио је као сарадник при изради пројектне документације, а од 2015-2016. године је радио у Стамбеној задрузи „Пролетер“ Котор Варош.

За вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење именован 31.01.2017. год.


Hit Counter provided by technology news