Одјељење за финансије


Драгана Петрушић
в.д. начелника Одјељења за финансије

Број канцеларије: 43
Tелефон: +387 51 784 233
E-mail: draganapetrusic@opstinakv.org


Надлежности:
  • обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката из области финансирања, буџета општине, општег биланса средстава и рачуноводства;
  • примјењује прописе Скупштине општине и начелника општине;
  • прати остваривање политике финансирања у општини;
  • припрема нацрт буџета општине и завршни рачун;
  • врши контролу, правилност и законитост коришћења буџетских средстава, финансијско, материјално и рачуноводствено пословање општинске управе, фондова и других органа који се финансирају из буџета;
  • припрема аналитичко-информативне и друге материјале из области свог дјелокруга;
  • врши и друге послове које му, у складу са законом, повјери Скупштина општине и начелник општине.
Биографија

Драгана Петрушић, рођена 09.01.1985. године у Бања Луци. Основну школу завршила је у Масловарама, а Економску школу у Бања Луци. Дипломирала је на Факултету за пословни инжењеринг и менаџмент 2008. године. Од 2009. године радила је у Фагус групи, а од 2011. године била је директор фирме Бор Петрол. За вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије именована је 04.11.2014. године.


Hit Counter provided by technology news