Пољопривреда


На пољопривредно земљиште отпада 38% укупне површине општине. Брдско- планински рељеф општине са разликама у надморској висини и умјерено-континентална клима омогућују развој различитих грана пољопривредне производње, односно различитих пољопривредних култура.

Неповољан фактор на бављење пољопривредом је појава честих касних прољетних и раних јесењих мразова. Честе и изражене осцилације температуре у кратком временском периоду имају за посљедицу слабије напредовање иљака, те већу могућност паразитарних и сличних обољења. Негативан утицај температурне осцилације посебно је изражен у прољеће у вријеме интензивног цвјетања воћа. Такође, на сличан начин, температурне осцилације негативно утичу и на животињски свијет. На подручју општине Котор Варош највећа површина пољопривредног земљишта је кисело или јако кисело земљиште. Ради се о земљишту релативно лоших карактеристика, с обзиром на физички састав и хемијске особине. Према подацима из катастра, у погледу бонитетних класа земљишта, преовлађују бонитети IV и V класе. Ова су земљишта тежа за обраду и траже већа улагања за поправку плодности. И поред значајнијих климатских промјена у посљедњем периоду, оваква клима је повољна за различите гране пољопривреде као што су ратарство, сточарство и воћарство. На подручју општине Котор Варош око 55% становништва се бави пољопривредном производњом као допунском дјелатношћу а 5% као основном. Највећи проценат припада произвођачима који производе за властите потребе. Ово поднебље је традиционално окренуто ка сточарству, поготово ситном (на подручју општине има око 8.000 грла оваца и 2.200 грла говеда). Свињогојство је још увјек екстензивно и на подручју општине је забиљежено око 4.000 свиња. У ратарству је највише заступљен кукуруз и крмно биље са укупном површином од 1000 hа, у воћарству преовладава шљива, јабука и крушка. Воћарство је претежно екстензивно, мада има и подизања интезивних засада. У горњем току ријеке Врбање су изграђени капацитети за узгој пастрмског меса. Већи дио обрадивог земљишта се култивише. Углавном се ради о екстензивном бављењу пољопривредом.

Површина (ha) Власништво

број домаћинстава

Приватно Јавно
0-3 631 1
1-3 1719 1
3-5 2865 1
 5+ 515 1
 Укупно 5730 1

Табела – Величина земљишних посједа по власничкој структури

poljoprivreda

 

Пољопривредно земљиште заузима 21.562 hа или 215,62 km2. Основне карактеристике земљишта су уситњеност парцела (просјечна величина посједа је 3 hа, док се посјед састоји од 10-12 парцела), лоша инфраструктура (посебно путна), запуштеност
парцела у друштвеној својини гдје није јасан титулар власништва, али и парцела у приватној својини које су запуштене због одласка становништва са посједа. Тренутно је у процесу пренос власништва свих непокретности са земљорадничких задруга у власнишво општине Котор Варош.


Hit Counter provided by technology news