Površina


Ukupna površina Opštine Kotor Varoš iznosi 560 km2, u čemu površine pod šumama učestvuju sa 56,72%1, poljoprivredne površine sa 38% (pri čemu je samo 11,3% ukupne teritorije opštine značajno za proizvodnju hrane), 0,65% su vodene površine a 4,6% se odnosi na izgrađene i druge neplodne površine2. U morfometrijskom smislu na teritoriji Opštine mogu se izdvojiti slijedeće cjeline: riječne doline, odnosno ravni tereni i pribrežne padine do oko 5% nagiba u dolinama rijeke Vrbanje, Kruševice i Cvrcke; brežuljkasti tereni na nižim nadmorskim visinama sa površinama sa nagibom do 20% (livade i pašnjaci) i brdsko-planinski tereni sa nagibom većim od 20% na višim nadmorskim visinama (preko 400 m.n.m.) U tektonskom smislu, u cjelini gledano, limničko-terestička serija neogenog basena Kotor Varoš gradi jednu dosta pravilnu sinklinalnu strukturu, čija osa ima tipičan dinarski pravac SZ-JI.

U čitavom basenu javljaju se izdanci uglja koji su najbrojniji kod Maslovara, Hrvaćana i Šibova. U Maslovarama, gdje je vršena eksploatacija uglja, stepen istraženosti je znatno veći od ostalih dijelova basena. Međutim, može se reći da je
najveći dio basena praktično neistražen. U odnosu na ostale mineralne resurse na području opštine Kotor Varoš bitno je pomenuti i nedovoljno istražena ležišta, mangana, krečnjaka, arhitetonsko-ukrasnog kamena i dr.3 Što se tiče ležišta mangana potrebno je naglasiti da je u reonu planine Uzlomac utvrđeno preko 40 nalazišta manganske rude.

povrsina

Godišnji nivo eksploatacije krečnjaka na lokaciji Rujevica se kreće od 15.000 m3 2005. godine do 25.000 m3 2009.godine, što je neznatno u odnosu na procijenjenu količinu od 5 mlrd tona. U vrednovanju prirodnih resursa i potencijala Opštine Kotor Varoš, posebno mjesto zauzima rijeka Vrbanja sa svojim mnogobrojnim pritokama. U smislu sagledavanja potencijalnosti vodnih resursa bitno je istaći i činjenicu da u svom gornjem toku Vrbanja predstavlja reon izražene prirodne i ambijentalne vrijednosti. Srednji godišnji protok na ušću u Vrbas je oko 16 m3/s a ukupni energetski potencijal je oko 40 MW (dovoljno za proizvodnju 310 GWh/god. električne energije. Vodoprivrednom osnovom predloženo je korištenje potencijala rijeke Vrbanje u 18 elektrana (12 na području opštine Kotor Varoš), od kojih su 3 sa akumulacijama Šiprage, Grabovica i Čelinac. Ukupni akumulacioni prostor iznosio bi 132h106 m3 i omogućio bi akumulisanje 32% godišnjeg dotoka. Ove akumulacije imale bi i vodoprivredni značaj za navodnjavanje okolnog plodnog zemljišta.