Odsjek za razvoj


 

Vidosava Tepić
šef odsjeka za razvoj

Broj kancelarije: –
Telefon:  +387 51 784 617
E-mail: vidatepic@opstinakv.org


Nadležnosti:
 • izrada strateških planova razvoja opštine (strategija razvoja, plan kapitalnih investicija, sektorskih planova),
 • priprema godišnjih planova razvoja i kapitalnih investicija,,
 • izrada izvještaja o realizaciji strategije razvoja i plana kapitalnih investicija,
 • izrada informacija i analiza za potrebe načelnika i Skupštine,
 • izrada akata i procedura za organizovanje poslova upravljanja razvojem,
 • izrada izvještaja o realizaciji projekata,
 • vođenje baze podataka o realizovanim projektima i projektima u toku,
 • iniciranje izrade promotivnih materijala opštine (brošure, letci, cd, ppt prezentacije),
 • koordinacija i ažuriranje podataka i informacija za promociju investicionih potencijala i objavu razvojnih planova na zvaničnoj internet stranici opštine “Invest in”,
 • priprema prezentacije investicionih projekata potencijalnim investitorima,
 • informisanje privrednika o aktuelnim javnim pozivima koji se odnose na podršku poslovnoj zajednici na sastancima Privrednog savjeta i putem internet stranice opštine,
 • prezentovanje strateških dokumenata na sastancima Privrednog savjeta
 • iniciranje, praćenje dinamike i rada Privrednog savjeta u koordinaciji sa odjeljenjem za privredu,
 • ažuriranje plana kapitalnih investicija (objava javnog poziva, obrada prijedloga projekata za plan kapitalnih investicija, sazivanje sastanaka tima, priprema konačnog prijedloga plana za SO),
 • praćenje javnih poziva i dostupnih izvora finansiranja (programi i pozivi ministarstava na republičkom i državnom nivou, programi Evropske unije, fondovi u zemljiu i inostranstvu, ambasade),
 • priprema projektnih prijedloga i apliciranje na objavljene javne pozive viših nivoa vlasti i međunarodnih organizacija,
 • provođenje skupštinskih odluka i akata načelnika iz oblasti razvoja,
 • saradnja i koordinacija sa unutrašnjim organizacionim jedinicama opštinske uprave, Agencijom za loklani ekonomski razvoj, Turističkom organizacijom opštine i javnim ustanovama u vezi sa pripremom projekata za aktuelne javne pozive, kao i mogućnostima iznalaženja sredstava iz vanjskih izvora za finansiranje prioritetnih projekata,
 • saradnja sa ministarstvima, institucijama i agencijama koje se bave razvojem na republičkom i državnom nivou,
 • saradnja sa međunarodnim organizacijama i agencijama.

 

Biografija

Rođena 25.06.1961. godine u Kotor Varošu. Gimnaziju završila u Kotor Varošu 1980. a diplomirala na ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci 1984. godine. Od 1984. do 2003. godine radila u ODP “Proleks” Kotor Varoš, a od 2003. godine radi u Opštinskoj upravi Kotor Varoš na poslovima razvoja.