Izvještaj o radu Pozivnog centra ”Sistema 48” u periodu od 16. do 22. juna 2016. godine.


Datum prijema: 16.06.2016. god.
Vrijeme prijema: 08:55
Pitanje: Da li nadležna opštinska služba ima u planu preduzimanje zakonom predviđenih mjera protiv osoba koje u gradskom području uzgajaju domaće životinje?

Datum odgovora: 17.06.2016.god.
Vrijeme odgovora: 09:30
Odgovor: Služba komunalne policije opštine Kotor Varoš shodno ovlaštenjima propisanim odredbama Odluke o uslovima i načinu držanja domaćih životinja vrši nadzor nad primjenom predmetne odluke. Postoje područja u kojima je držanje zabranjeno i područja u kojima je uz ispunjenje propisanih uslova dozvoljeno. Policija je u više slučajeva već postupala, neki su u toku vođenja upravnog postupka.

Datum prijema: 16.06.2016. god.
Vrijeme prijema: 08:45
Pitanje: U ulici Stefana Nemanje na dvije lokacije, kod lamela i poslije kafe bara „EX“ nalaze se oštećeni „ležeći policajci“ koji ugrožavaju bezbjednost učesnika u saobraćaju. Kada će taj problem biti riješen?
Datum odgovora: 17.06.2016.god.
Vrijeme odgovora: 12:20
Odgovor: Nadležne službe će sanirati, odnosno izvršiti popravku ležećih policajaca po obezbjeđenju potrebnih materijalnih sredstava.

Datum prijema: 16.06.2016. god.
Vrijeme prijema: 09:05
Pitanje: Da li će korisnici usluga Centra za socijalni rad Kotor Varoš, koji su pretrpjeli štete od nedavnih poplava imati dodatnu vrstu pomoći od ove ustanove?
Datum odgovora: 18.06.2016.god.
Vrijeme odgovora: 08:37
Odgovor: U budžetu Centar za socijalni rad Kotor Varoš nema predviđena sredstva za 2014. godinu za dodatne vrste pomoći, mađutim za korisnike usluga Centra za socijalni rad koji su pretrpjeli štete od poplava iznaći će se način da se u skladu sa mogućnostima pomogne kroz jednokratne novčane pomoći.

Datum prijema: 18.06.2016. god.
Vrijeme prijema: 10:00
Pitanje: Kakav je status stare zgrade pored spomenika palim borcima VRS i šta lokalna uprava ima u planu sa istom?
Datum odgovora: 20.06.2016.god.
Vrijeme odgovora: 09:25
Odgovor: Zgradom raspolaže opština Kotor Varoš, a prostorno planskom dokumentacijom planirano je da se objekat ukloni.

Datum prijema: 20.06.2016. god.
Vrijeme prijema: 14:45
Pitanje: Zanima me u čijem su vlasništvu bilbordi u našem gradu i da li lokalna uprava ima u planu da postavi još bilborda i koliko?
Datum odgovora: 21.06.2016.god.
Vrijeme odgovora: 11:45
Odgovor: U toku je izrada dokumenata prostornog uređenja, na osnovu kojih će se pristupiti izradi sprovedbenih dokumenata, koji će regulisati zadržavanje postojećih i predvidjeti izgradnju novih reklamnih bilborda. Trenutno ne postoje podaci o lokaciji novih reklamnih bilborda.