Izvještaj o radu Pozivnog centra ”Sistema 48” u periodu od 16. septembra do 13. oktobra 2013.godine


KOTOR-VAROŠ, 14. oktobra – Izvještaj o radu Pozivnog centra ”Sistema 48” u periodu od 16. septembra do 13.oktobra 2013.godine:
Datum prijema: 08.10.2013. god.
Vrijeme prijema: 14:27
Pitanje: Član sam NVO sektora i zanima me kakve su procedure potrebne da bi se dobila sredstva predviđena od strane Opštine Kotor Varoš za projekte NVO-a?

Datum odgovora: 10.10.2013.god.
Vrijeme odgovora: 09:00
Odgovor: Shodno Sporazumu između Skupštine opštine, Načelnika opštine Kotor Varoš i nevladinih/neprofitnih organizacija, Načelnik opštine je raspisao Javni poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija za 2013. godinu. Konkurs je objavljen 04.10.2013. godine i trajaće do 25.10.2013. godine. Uslove i proceduru Javnog poziva možete pogledati na oglasnoj tabli u zgradi opštine Kotor Varoš, a za sve dodatne informacije možete kontaktirati Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti na broj : 051/784-615.

Datum prijema: 08.10.2013. god.
Vrijeme prijema: 14:55
Pitanje: Živim u Šipragama, u komšiluku imam staru osobu, narušenog zdravlja koja živi sama, nema bližih srodnika, i nije u stanju da se brine o sebi, da li Centar za socijalni rad ima obavezu ili mogućnost da tu osobu smjesti u neku od ustanova koje se brinu za stare i iznemogle osobe?

Datum odgovora: 09.10.2013.god.
Vrijeme odgovora: 14:45
Odgovor: Prema Zakonu o socijalnoj zaštiti pravo na smještaj u ustanovu socijalne zaštite ima starije lice koje zbog nepovoljnih socijalnih, zdravstvenih, stambenih i porodičnih prilika nije u mogućnosti da živi u porodici, odnosno domaćinstvu. Da bi se starije lice smjestilo u ustanovu Centar za socijalni rad mora da provede postupak oko smještaja, da utvrdi socijalne, zdravstvene, stambene, porodične i materijalne prilike lica koje se smješta. Nakon provedenog postupka Centar za socijalni rad, ako lice ispunjava uslove za smještaj, dokumenta šalje u odgovarajuću ustanovu, a ustanova prosleđuje zahtjev i dokumenta Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Banja Luka. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite daje stručno mišljenje za ostvarivanje prava na smještaj u ustanovu.

Datum prijema: 09.10.2013. god.
Vrijeme prijema: 08:45
Pitanje: Da li je na asfaltiranim ulicama na Novom naselju planirano postavljanje ležećih policajaca?

Datum odgovora: 09.10.2013.god.
Vrijeme odgovora: 08:45
Odgovor: Planirano je postavljanje „ležećih policajaca“, mjesta za njihovo postavljanje su obilježena i uskoro će se nakon odabira izvođača radova, ovaj projekat realizovati.

Datum prijema: 09.10.2013. god.
Vrijeme prijema: 09:10
Pitanje: Roditelj sam dijeteta(5 god) sa poteškoćama u razvoju( blaži oblik-problem sa govoriom), da li moje dijete može biti upisano u vrtić?

Datum odgovora: 11.10.2013.god.
Vrijeme odgovora: 08:05
Odgovor: U našem Vrtiću postoji mogućnost inkluzije djece sa logopedskim smetnjama, kako na poludnevni, tako i na cjelodnevni boravak u Vrtiću. Sve informacije mogu se dobiti na sljedeće načine: -kancelarija direktora: 785-500 –e-mail: teta_sani@hotmail.com -ili lično u Vrtiću svakim radnim danom od 08:00 časova do 16:00 časova.

Datum prijema: 09.10.2013. god.
Vrijeme prijema: 09:33
Pitanje: Osnovali smo nevladinu organizaciju, da li od opštinske Pravne službe možemo očekivati pomoć pri izradi Statuta i registraciji?

Datum odgovora: 10.10.2013.god.
Vrijeme odgovora: 09:00
Odgovor: U Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti postoji referent za sport, omladinu i NVO koji je, pored ostalog, zadužen i za rad i saradnju sa NVO organizacijama. Kao stručni saradnik iz te oblasti isti Vam može pružiti pomoć oko izrade Statuta i uputiti Vas u proces registracije Vaše organizacije

Datum prijema: 30.09.2013. god.
Vrijeme prijema: 08:42
Pitanje: Stanujem u stambenoj zgradi na adresi Cara Dušana br.44 ( zgrada pored šumarije) čiji stanari imaju problem sa odlaganjem smeća, pošto kamion za odvoz smeća samo jednom sedmično vrši odvoz . Zanima me kakva je procedura da građani ove zgrade dobiju kontejner?
Datum odgovora: 01.10.2013.god.
Vrijeme odgovora: 14:50
Odgovor: Trenutno Komunalno preduzeće nema na raspolaganju kontejner koji bi se postavio na traženoj lokaciji. Ukoliko u narednom periodu bude izvršena nabavka kontejnera za odlaganje otpada Vaš zahtjev ćemo imati u vidu i u saradnji sa nadležnim službama Opštine ćemo izvršiti postavljanje kontejnera. Napominjemo da precizne lokacije za postavljanje kontejnera određuje nadležno Odjeljenje administrativne službe Opštine Kotor Varoš.

Datum prijema: 02.10.2013. god.
Vrijeme prijema: 14:12
Pitanje: Mogu li se maloljetnom članu domaćinstva ostaviti lična dokumenta punoljetnih članova kako bi se obavio popis?

Datum odgovora: 03.10.2013.god.
Vrijeme odgovora: 14:50
Odgovor: Za odsutnog člana domaćinstva, prema Metodologiji za pripremu, organizovanje i provođenje popisa stanovništva, domaćinstva i stanova u Bosni i Hercegovini 2013, podatke može dati samo punoljetna osoba koja je član tog domaćinstva.
Datum prijema: 02.10.2013. god.
Vrijeme prijema: 14:12
Pitanje: S obzirom da je popis stanovništva u toku, a moja porodica nekoliko dana neće biti u Kotor Varošu (do 10. oktobra), u slučaju da u tom periodu popisivači dođu u moje domaćinstvo, na koji način će se obaviti popis mog domaćinstva?

Datum odgovora: 03.10.2013.god.
Vrijeme odgovora: 14:50
Odgovor: Ukoliko tokom popisivanja popisivač na terenu naiđe na kuću koja je prazna ostaviće obavještenje o ponovnom dolasku sa drugim terminom i vremenom dolaska. Ako i drugi put kuća bude prazna, ostaviće i treće obavještenje sa adresom Popisne komisije i brojem telefona na koji se mogu javiti kako bi se dogovorio popis tog domaćinstva. Ukoliko se ne jave, njihova kuća će biti popisana kao prazan stan. Ako se desi da lice napušta mjesto stanovanja u periodu popisa i zna sigurno da tu neće biti u periodu popisa, može se obratiti Popisnoj komisiji i tražiti da se dogovori popisivanje tog domaćinstva u vremenu kad odgovora popisivači i tom domaćinstvu.

Datum prijema: 03.10.2013. god.
Vrijeme prijema: 08:26
Pitanje: Da li matičar ima obavezu da po službenoj dužnosti preko suda pokrene ostavinsku raspravu za lice koje je preminulo van bolničke ustanove , kao što je to slučaj kada lice premine u bolnici ?

Datum odgovora: 03.10.2013.god.
Vrijeme odgovora: 14:55
Odgovor: Matičar po službenoj dužnosti šalje Izvod iz knjige umrlih sudu radi pokretanja ostavinske rasprave. Izuzetak od ove procedure, može biti kada porodica traži od matičara da obustavi izvještaj za sud, dok se porodica ne dogovori o ostavinskoj raspravi ili dok ne prođe period žalovanja.

Datum prijema: 03.10.2013. god.
Vrijeme prijema: 13:54
Pitanje: Imam dijete uzrasta pet godina koje ne ide u vrtić. Na koji način ga mogu uključiti u dječije radionice koje sprovodi ova ustanova?

Datum odgovora: 03.10.2013.god.
Vrijeme odgovora: 14:55
Odgovor: Svi roditelji djece predškolskog uzrasta koji su zainteresovani za učešće u Kreativnim radionicama koje će biti organizovane u narednom periodu informacije mogu dobiti na sljedeće načine:
-kancelarija direktora: 785-500
-e-mail: teta_sani@hotmail.com
-ili lično u Vrtiću svakim radnim danom od 08:00 časova do 16:00 časova.

Datum prijema: 03.10.2013. god.
Vrijeme prijema: 13:55
Pitanje: Zanima me gdje se pohranjuje popisni materijal nakon popunjavanja obrazaca u domaćinstvu?

Datum odgovora: 03.10.2013.god.
Vrijeme odgovora: 14:50
Odgovor: Nakon popisivanja stanovništva stanova i domaćinstava, popisni materijal se skladišti u posebne prostorije koje su opremljene prema upustvima koje je propisala Agencija za statistiku BIH.

Datum prijema: 23.09.2013. god.
Vrijeme prijema: 08:57
Pitanje: Da li su na rijeci Vrbanji odobrene koncesije za gradnju malih hidro – elektrana i ako jesu na kojim lokacijama?
Datum odgovora: 25.09.2013.god.
Vrijeme odgovora: 08:10
Odgovor: Na rijeci Vrbanji koliko nam je poznato nisu izdavane lokacije za gradnju mini hidroelektrana, jer nadležnost izdavanja koncesija ima Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS.

Datum prijema: 26.09.2013. god.
Vrijeme prijema: 08:30
Pitanje: Da li kao samohrana majka djeteta starosti od četiri godine imam benificije pri upisu djeteta u vrtić?
Datum odgovora: 26.09.2013.god.
Vrijeme odgovora: 12:20

Odgovor: Na osnovu 54. tačka 12.Statuta JU Dječiji vrtić „Larisa Šugić“ Kotor Varoš (br.02-01-18/11) Upravni odbor predškolske ustanove utvrđuje cijene usluga Vrtića, uz saglasnost Osnivača. Odlukom o cijeni usluga roditeljima za smještaj djece u predškolsku ustanovu broj 112/2007 od 24.12.2007.godine određena je cijena usluga na mjesečno nivou: jaslice 130,00 KM, vrtićka grupa 120,00 KM. Za sve kategorije stanovništva cijena usluga je ista. Postoji Inicijativa Savjeta roditelja o neophodnosti nivelacije cijena za sljedeće kategorije:
– samohrani roditelji;
– porodice sa troje i više djece;
– socijalno ugrožene porodice.
Inicijativa je u procesu razmatranja pred Upravnim odborom ustanove koji će o istoj odlučivati na Redovnoj sjednici u mjesecu oktobru 2013.godine.

Datum prijema: 26.09.2013.god.
Vrijeme prijema: 09:01
Pitanje: Živim u naselju Kotorište, i koristim vodu za piće sa izvora „Trčinoga“, interesuje me kad je vršena posljednja analiza ispravnosti vode sa ovog izvora i koji su rezultati dobijeni?

Datum odgovora: 27.09.2013.god.
Vrijeme odgovora: 13:15
Odgovor: Opštinska zdravstveno-sanitarna inspekcija je u interesu kontrole zdravstvene ispravnosti vode za piće iz objekata za javno snabdijevanje vodom za piće (JAVNI IZVORI I BUNARI) izvršila u ljeto 2010. godine uzorkovanje na hemijsku i bakteriološku analizu vodu sa ovih objekata i analizom uzoraka u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske utvrđeno je da voda sa ovog objekta ne zadovoljava, zbog bakteriološkog poziviteta uzrokovanog bakterijama fekalnog porijekla, jer spada u objekte bez kontinuiranog sistema hlorisanja.

Datum prijema: 26.09.2013.god.
Vrijeme prijema: 09:15
Pitanje: Trebam na privatnom placu da postavim vodomjer, da li vodomjer mogu da kupim u Komunalnom preduzeću (kolika je cijena) i koliko će me koštati usluga Komunalnog preduzeća za postavljanje i stavljanje u funkciju vodomjera?
Datum odgovora: 27.09.2013.god.
Vrijeme odgovora: 12:07
Odgovor: U vezi postavljanja vodomjera i kupovine vodomjera obratite se u Tehničku službu preduzeća KP “Bobas”a.d svaki radni dan od 7 do 15 časova i dobićete blagovremene informacije.

Datum prijema: 26.09.2013. god.
Vrijeme prijema: 09:18
Pitanje: Koliko vremenski dugo mogu da ostavim parkirano vozilo na obilježenom parking mjestu, a da ne moram da platim uslugu parkiranja?

Datum odgovora: 27.09.2013.god.
Vrijeme odgovora: 14:05
Odgovor: Odredbama Pravilnika o uslovima i načinu korištenja javnih parkirališta u gradskom području propisana je obaveza plaćanja naknade za izvršeno parkiranje vozila za sve korisnike osim invalidnih lica koja mogu koristiti posebno obilježene prostore uz posjedovanje posebnog „znaka pristupačnosti“ koji je izdat u skladu sa Zakonom. Vrijeme tolerancije iznosi 5 minuta od parkiranja vozila, odnosno unošenja podataka o vozilu u poseban PDA uređaj od strane kontrolora.

Datum prijema: 26.09.2013. god.
Vrijeme prijema: 09:31
Pitanje: Član sam Kik boks kluba, treniram već pet godina u veoma neuslovnim prostorijama zgrade Radničkog univerziteta (bez svlačionoca, tuševa, loše grijanje), da li Opština Kotor Varoš ima u planu da riješi problem našeg kluba i velikog broja sportista koji treniraju u njemu?
Datum odgovora: 27.09.2013.god.
Vrijeme odgovora: 10:47
Odgovor: U proteklom periodu opština Kotor Varoš je izvršila sanaciju i rekonstrukciju objekta Sportske dvorane SŠC „Nikola Tesla“ i u pomenutom objektu je opremila kancelarije i prostorije koje će biti dodijeljene na korištenje svim Sportskim klubovima sa područja opštine. Iste će služiti kao službene prostorije sportskih klubova, a među klubovima koji će dobiti prostorije u sklopu Sportske dvorane je i KBS „Panter“ Kotor Varoš.

Datum prijema: 18.09.2013. god.
Vrijeme prijema: 10:52
Pitanje: Smatram da je cijena odvoza smeća previsoka i nerealno obračunata po metru kvadratnom, mislim da bi realniji obračun bio po članu domaćinstva, jer smeće ne pravi prostor nego čovjek. Na koji način i kako mogu odjaviti odvoz smeća?

Datum odgovora: 20.09. 2013.god.
Vrijeme odgovora: 9:15
Odgovor: Obračun smeća u većini opština se obračunava po metru kvadratnom. U
toku je realizacija usvajanja novog nacrta Zakona o upravljanju čvrstim
otpadom koji daje prednost obračunu po članu domaćinstva, poslije popisa stanovništva će se moći raspravljati o ovoj temi, jer trenutno podaci o broju članova a i ljudi koji žive u pojedinim domaćinstvima nisu mjerodavni, a za odjavu smeća morate doći u prostorije KP „Bobas“ odnosno u Tehničku službu preduzeća.

Datum prijema: 19.09.2013. god.
Vrijeme prijema: 9:28
Pitanje: Kada će na području opštine Kotor Varoš početi izbor savjeta mjesnih
zajednica?

Datum odgovora: 20.09.2013.god.
Vrijeme odgovora: 13:04

Odgovor: Republička izborna komisija donijela je Uputstvo o organizovanju i sprovođenje izbora za članove savjeta Mjesne zajednice (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 122/12 i 31/13) u kome su decidno propisane procedure , organi , način izbora članova savjeta mjesne zajednice kao i obezbjeđenje finansijskih sredstava za provođenje istih. U budžetu opštine Kotor Varoš za 2013.godinu nisu planirana sredstva za provođenje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica.

Datum prijema: 20.09.2013. god.
Vrijeme prijema: 15:21
Pitanje: Da li je dio rijeke Jakotine na dijelu gdje se ulijeva u rijeku Vrbanju, a koji je veoma značajan za mrijest ribe i kakvim odlukama ili odredbama zaštićen?

Datum odgovora: 22.09.2013.god.
Vrijeme odgovora:14:00
Odgovor: Od ranije postoji apsolutna zabrana ribolova na navedenom dijelu.