Načelnik opštine


 

 

 

Zdenko Sakan
načelnik opštine

Broj kancelarije: 34
Telefon: +387 51 784 231
E-mail: zdenkosakan@opstinakv.com


Načelnik opštine zastupa i predstavlja opštinu, nosilac je izvršne vlasti i rukovodi opštinskom upravom.
Načelnik opštine nadležan je da:
 • predlaže Statut opštine;
 • predlaže odluke i druga opšta akta Skupštini;
 • izrađuje nacrt i podnosi Skupštini na usvajanje godišnji budžet, godišnji bilans stanja, ekonomski plan, razvojni plan, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući i korištenje javnog zemljišta;
 • obavještava Skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti opštine, njenih prava i obaveza;
 • sprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama Skupštine, izvršava budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata Skupštine;
 • izvršava zakone i druge propise republike i opštine čije izvršenje je povjereno opštini;
 • donosi odluku o osnivanju opštinske administrativne službe;
 • donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske administrativne službe;
 • donosi odluke o izboru, raspoređivanju i prestanku radnog odnosa radnika administrativne službe kao tehničkih i pomoćnih radnika, kao i o drugim pravima iz radnog odnosa. Ove odluke načelnik opštine donosi u skladu sa zakonom i Kolektivnim ugovorom;
 • donosi pravilnik o internim kontrolnim postupcima;
 • donosi plan civilne zaštite opštine i obezbjeđuje njegovu realizaciju;
 • realizuje saradnju opštine sa drugim opštinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine opštine i njenih odgovarajućih radnih tijela;
 • daje sagalsnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština;
 • podnosi izvještaj Skupštini o svom radu i radu opštinske administrativne službe;
 • pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustavi od izvršenja propis Skupštine opštine, opšti ili pojedinačni akt ako smatra da je suprotan ustavu i zakonu;
 • zaključuje ugovore u ime opštine u skladu sa aktima skupštine opštine;
 • rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja opštinske administrativne službe ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi;
 • odgovoran je za zakonitost svih akata koje predlaže Skupština opštine;
 • donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima na način utvrđen budžetom i obavlja druge poslove utvđene zakonom i statutom opštine.

 

Biografija

Rođen je 21.12.1965. godine u Kotor Varošu, gdje i danas živi. Osnovnu školu je završio u Vrbanjcima, a srednju ekonomsku školu u Kotor Varošu. Na Šumarskom fakultetu u Sarajevu je stekao zvanje diplomirani inženjer šumarstva. Trenutno je na postdiplomskim studijima na Fakultetu za primijenjenu ekologiju u Beogradu. Od 1990. godine je bio zaposlen u Šumskom gazdinstvu „Vrbanja“ Kotor Varoš, gdje je obavljao razne rukovodeće poslove, a bio je i direktor gazdinstva u više navrata. Prije dolaska na funkciju načelnika opštine bio je odbornik PDP-a u SO Kotor Varoš. Iamo je zavidnu karijeru u domaćem rukometnom klubu, gdje je ostavio dubok trag. U slobodno vrijeme se bavi pčelarstvom i ribolovom. Oženjen je i otac troje djece.