Opština Kotor Varoš u saradnji sa Razvojnim prodramom Ujedinjenih nacija raspisuje: Javni poziv


Broj: 06/4-04-2/15

Datum: 20.02.2015. godine

 

 OPŠTINA KOTOR VAROŠ U SARADNjI SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINjENIH NACIJA RASPISUJE

 JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

U SKLOPU PROJEKTA JAČANjE LOKALNE DEMOKRATIJE/DEMOKRACIJE IV – LOD IV

KOJI FINANSIRA EVROPSKA UNIJA

Razvojni program Ujedinjenih nacija (United Nations Development Programme – UNDP) i dvanaest jedinica lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini zajednički implementiraju projekat pod nazivom Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV.  Projekat finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA) u iznosu od 2 miliona eura.

Projekat LOD IV i Opština Kotor Varoš pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Opštine Kotor Varoš, iz sljedećih prioritetnih oblasti:

  1. Podrška aktivnostima u oblasti zaštite i očuvanja životne sredine
  2. Podrška aktivnostima na promociji kulture i očuvanju tradicije
  3. Poboljšanje kvaliteta života ugroženih kategorija stanovništva opštine uključujući stara i invalidna lica i lica sa posebnim potrebama
  4. Stvaranje uslova za razvoj voćarstva i stočarstva u ruralnim područjima

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM – 70.000 KM (konvertibilnih maraka).

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.

 Dužina trajanja svakog projekta može biti od  6  do 11 mjeseci. Izabrani projekti se trebaju sprovesti u periodu  april 2015. –  mart 2016. godine.

 PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u  smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

 PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE:

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za Opštinu Kotor Varoš se može preuzeti od 20. februara 2015. godine, slanjem  zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na adresu elektronske pošte: registry.ba@undp.org  ili lično preuzimanjem u: Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti, Opština Kotor Varoš, Cara Dušana bb, 78220 Kotor Varoš.

Sve potrebne  informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na sljedećim web stranicama: www.undp.ba , www.ngo.ba  kao i na web stranici Opštine Kotor Varoš www.opstinakotorvaros.com u rubrici zahtjevi.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom  se mogu postaviti putem elektronske pošte registry.ba@undp.org sa naznakom za LOD IV projekt. Pitanja  se mogu postavljati do 16. marta 2015. godine. Odgovori na pitanja će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar 3 radna dana od prijema upita.

Informativni sastanak u vezi sa pozivom potencijalnim aplikantima za predaju prijedloga projekata „Otvoreni dan“, će se održati u Kotor Varoši, dana 05. marta 2015. godine, u periodu od 12.00 do 14.00  časova u skupštinskoj sali Opštine Kotor Varoš.

Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08.00 do 14.00 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom za LOD IV projekt:

Kotor Varoš:          Protokol, šalter sala

Opština Kotor Varoš

Cara Dušana bb

78220 Kotor Varoš

Rok za predaju aplikacija je 20. mart 2015. godine, do 14.00 časova. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju  da poštanski pečat ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Na koverti je potrebno naznačiti naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta sa naznakom “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biti će  obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.undp.ba , www.ngo.ba , zatim na web stranici Opštine Kotor Varoš www.opstinakotorvaros.com  kao i na oglasnoj ploči Opštine.

Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.

 NAČELNIK OPŠTINE

Dalibor Vučanović