Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama i sportskim organizacijama


Na osnovu člana 46. Statuta opštine Kotor Varoš («Službeni glasnik opštine Kotor Varoš» broj: 3/14, 4/16 i 7/16 ), člana 3. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji («Službeni glasnik Opštine Kotor Varoš», broj:12/15), načelnik opštine Kotor Varoš objavljuje:

Javni Poziv

organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama i sportskim organizacijama za predaju prijedloga projekata koje će finansirati/sufinansirati Opština Kotor Varoš u 2016. godini

Opština Kotor Varoš poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine i sportske organizacije sa područja opštine Kotor Varoš da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Opštine Kotor Varoš, iz slijedećih prioritetnih oblasti:

  1. Podrška aktivnostima u oblasti zaštite i očuvanja životne sredine
  2. Podrška aktivnostima mladih na promociji kulture i očuvanju tradicije
  3. Podrška aktivnostima iz oblasti poljoprivrede (voćari i pčelari)
  4. Podrška aktivnostima na promociji i razvoju sporta  i sportske rekreacije

A) Ukupan iznos sredstava za odobrene projekte organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama   je 20.000,00 KM (po projektu od  1. 500,00 KM –  7. 000,00KM ).

B) Ukupan iznos sredstava za odobrene projekte sportskim organizacijama je 20.000,00 KM (po projektu od  2. 000,00 KM –  6. 000,00KM ).

Dužina trajanja svakog projekta može biti od  2 do 5 mjeseci. Projekti se trebaju provesti u periodu oktobar 2016. godine – februar 2017. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu za sredstva pod tačkom A) je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane  OCD i NVO (udruženja  ili fondacije) iz Bosne i Hercegovine,  u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Učešće u ovom javnom pozivu za sredstva pod tačkom B) je otvoreno za sportske organizacije sa područja opštine Kotor Varoš.

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva i sportske organizacije detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u  smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE:

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za Opštinu Kotor Varoš se može preuzeti od

20.07. 2016. godine, preuzimanjem u: Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti, Opština Kotor Varoš, Cara Dušana bb, 78220 Kotor Varoš.

Sve potrebne  informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći web stranici Opštine Kotor Varoš www.opstinakotorvaros.com u rubrici Javni pozivi.

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08.00 do 14.00 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom za „Javni Poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama i sportskim organizacijama za predaju prijedloga projekata koje će finansirati/sufinansirati Opština Kotor Varoš u 2016. godini

Kotor Varoš: Protokol, šalter sala

Opština Kotor Varoš

Cara Dušana bb

78220 Kotor Varoš

Rok za predaju aplikacija je 10.08.2016. godine, do 14.00 časova. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju  da poštanski pečat ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Na koverti je potrebno naznačiti naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta sa naznakom “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, će biti   obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na web stranici Opštine Kotor Varoš www.opstinakotorvaros.com  kao i na oglasnoj ploči Opštine.

Broj: 06/4-04-5/16

Datum: 15.07.2016.godine

 

NAČELNIK OPŠTINE

Dalibor Vučanović