Надлежности


Надлежности одјељења за привреду и друштвене дјелатности су:

• извршава и обезбјеђује извршавање закона и других прописа и општих аката у области пословања предузећа и приватног предузетништва, грађевинске и превозничке дјелатности, снабдијевања, трговине, цијена угоститељства, рада и радних односа, статистике, развојног плана рада пољопривреде, шумарства, водопривреде, лова, риболова, ветеринарске дјелатности, образовања и васпитања, науке, културе, физичке културе, здравства и одговорно је за стање у тим областима;
• примјењује прописе Скупштине општине и начелника општине,
• прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање питања у тим областима;
• припрема за Скупштину општине и начелника општине развојне планове, нацрте и приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката;
• припрема аналитичко-информативне и друге материјале из области свога дјелокруга,
• врши управне, стручне и административне те друге послове из области свог дјелокруга;
• врши и друге послове које му, у складу са законом, повјери Скупштина општине и начелник општине.

У оквиру Одјељења за привреду и друштвене дјелатности образују се два одсјека, и то:
1. Одсјек за привреду и развој
2. Одсјек за пољопривреду и друштвене дјелатности


Hit Counter provided by technology news