Начелник општине


 

 

 

Зденко Сакан
начелник општине

Број канцеларије: 34
Tелефон: +387 51 784 231
E-mail: zdenkosakan@opstinakv.com


Начелник општине заступа и представља општину, носилац је извршне власти и руководи општинском управом.
Начелник општине надлежан је да:
 • предлаже Статут општине;
 • предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини;
 • израђује нацрт и подноси Скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на кориштење и управљање земљиштем, укључујући и кориштење јавног земљишта;
 • обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности општине, њених права и обавеза;
 • спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине;
 • извршава законе и друге прописе републике и општине чије извршење је повјерено општини;
 • доноси одлуку о оснивању општинске административне службе;
 • доноси правилник о организацији и систематизацији радних мјеста општинске административне службе;
 • доноси одлуке о избору, распоређивању и престанку радног односа радника административне службе као техничких и помоћних радника, као и о другим правима из радног односа. Ове одлуке начелник општине доноси у складу са законом и Колективним уговором;
 • доноси правилник о интерним контролним поступцима;
 • доноси план цивилне заштите општине и обезбјеђује његову реализацију;
 • реализује сарадњу општине са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама у складу са одлукама и закључцима Скупштине општине и њених одговарајућих радних тијела;
 • даје сагалсност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач општина;
 • подноси извјештај Скупштини о свом раду и раду општинске административне службе;
 • покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења пропис Скупштине општине, општи или појединачни акт ако сматра да је супротан уставу и закону;
 • закључује уговоре у име општине у складу са актима скупштине општине;
 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења општинске административне службе уколико за рјешавање нису надлежни републички органи;
 • одговоран је за законитост свих аката које предлаже Скупштина општине;
 • доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен буџетом и обавља друге послове утвђене законом и статутом општине.

 

Биографија

Рођен је 21.12.1965. године у Котор Варошу, гдје и данас живи. Основну школу је завршио у Врбањцима, а средњу економску школу у Котор Варошу. На Шумарском факултету у Сарајеву је стекао звање дипломирани инжењер шумарства. Тренутно је на постдипломским студијима на Факултету за примијењену екологију у Београду. Од 1990. године је био запослен у Шумском газдинству „Врбања“ Котор Варош, гдје је обављао разне руководеће послове, а био је и директор газдинства у више наврата. Прије доласка на функцију начелника општине био је одборник ПДП-а у СО Котор Варош. Иамо је завидну каријеру у домаћем рукометном клубу, гдје је оставио дубок траг. У слободно вријеме се бави пчеларством и риболовом. Ожењен је и отац троје дјеце.


Hit Counter provided by technology news